Skat

Kategori: Skat
Spørgsmål:

Skat af SCI i Frankrig?

Mine forældre købte i sommeren 1981 et hus i Frankrig. Da de og vi (min ægtefælle og jeg) ønskede at huset overgik til at være ejet af os, oprettede mine forældre i november 2011 et SCI med huset som indskud. Huset er vurderet til 81.000 Euro og er delt i 810 andele. Der er ingen aktiviteter i selskabet - ingen lån og ingen udlejning eller andre indtægter/udgifter - det er alene til vores private brug. I 2011 og 2012 har min ægtefælle og jeg fået overdraget andele for en værdi der svarer til det maksimale gavebeløb til børn og svigerbørn i Danmark. Vi har ikke oplyst noget herom til de danske skattemyndigheder. Planen er at dette skal fortsætte indtil vi ejer alle andele i ejendommen. Nu er jeg dog i tvivl om, om vi skylder noget et sted: - Da mine forældre var ejere af huset inden SCI'et blev oprettet, skulle de så have oplyst et "salg", og dermed en mulig indtægt, af ejendommen til de danske og/eller de franske myndigheder? - Hvordan angives ejerskabet af andele i et SCI til det danske skattevæsen? - Skal vi oplyse til de danske myndigheder, når vi tildeles andele i huset svarende til det årlige gavebeløb i Danmark? Eller skulle vi faktisk oplyse overdragelsen af de andele til de franske skattemyndigheder? - Vi betaler selvfølgelig årligt den skat på 3% til de franske myndigheder. Af denne blanket fremgår, hvordan ejerskabet af andelene er fordelt, dvs det kan ses fra år til år at andele skifter hænder. Jvf mit spørgsmål ovenfor, skal dette så yderligere angives nogetsteds?
Af: Kathrine - 04/04/2013
Svar:

Hvis SCI-selskabet er stiftet korrekt i Frankrig ved appartindskud...

Hvis SCI-selskabet er stiftet korrekt i Frankrig ved appartindskud af ejendommen, så skulle der gerne være betalt de nødvendige omkostninger og afgifter i Frankrig i den forbindelse, herunder fransk kapitalvindingsskat (”taxe sur la plus-value”). Der skal ikke betales dansk ejendomsavanceskat ved en sådan overdragelse, hvis betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 (”sommerhusreglen”) er opfyldt.

De efterfølgende overdragelser af SCI-andelene til Dem og Deres ægtefælle er ikke gyldige, før de formelt er registreret ved selskabsregistret i Frankrig, hvorfor dette bør ske snarest muligt. De og Deres ægtefælle skal desuden anmelde erhvervelserne til Skat i Danmark, og eftersom De erhverver andelene efter 28. november 2007 skal De betale dansk ejendomsværdiskat af Deres andel af den franske ejendom. Anmeldelse af erhvervelserne sker via et bilag til selvangivelsen.

De skriver at De hvert år betaler fransk 3 %-skat af den franske ejendom. Hvis andelshaverne alle er fysiske personer, som er bosiddende i Danmark, i et andet EU-land eller i et land  der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, så skal der slet ikke betales fransk 3%-skat. De fritages for skatten, hvis De hvert år inden den 15. maj indsender 3%-fritagelsesblanketten (Déclaration 2746) til det franske skattevæsen.

Jeg må anbefale, at De søger rådgivning hos en advokat med kendskab til både danske og franske forhold, som kan bistå Dem med de nødvendige registreringer ved både franske og danske myndigheder, så De får orden i Deres forhold.

Af: Advokat Ann-Sofie Kold Christensen,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Hvornår skal vi betale ejendomsværdiskat?

Min kone og jeg købte i efteråret 2006 en byggegrund i Spanien, hvortil der medfulgte en byggetilladelse, og vi har efterfølgende ladet et hus bygge på grunden, som var færdigbygget ca. to år senere. Huset blev reelt ulovligt opført, bl.a. fordi byggetilladelsen var forældet og huset iøvrigt ikke blev opført iht. de tegninger der gjaldt for tilladelsen. men iflg. vor spanske rådgiver var det ikke noget problem, vi skulle bare bygge huset så skulle de nok sørge for at få det registreret/godkendt, men først nu i år lykkedes det at få "escritura" på huset så det nu er registreret og dermed lovlig opført. Mine spørgsmål er: -fra hvornår skal vi betale dansk ejendomsværdiskat af huset? -kan skattevæsenet forlange en dansk oversættelse af dokumenterne vedr. huset?
Af: T. Nielsen - 14/09/2012
Svar:

Det er vores vurdering, at der skal betales ejendomsværdiskat fra 2009

Efter ejendomsværdiskattelovens § 4a, stk. 1 skal der betales ejendomværdiskat af den laveste værdi af 1) vurderingen 1. oktober året før indkomståret, 2) vurderingen pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5% eller 3) vurderingen pr. 1. januar 2002. For nyopførte ejendomme skal Skat vurdere, om ejendommen er færdigbygget. En ejendom anses for færdigbygget, når den avendes som bolig/fritidsbolig. I praksis støtter Skat sig på BBR-registret, dvs. at ejendommen i BBR-registret er registreret som færdigbygget.

Reglerne om hvornår en ejendom anses for færdigbygget, kan ikke overføres på en ejendom i Spanien, da Skat ikke vurderer ejendommen, og da ejendommen ikke optræder i et BBR-register. Det bliver altså ejeren, som må meddele Skat, at ejendommen er færdigbygget, og at der skal betales ejendomsværdiskat. Det er min vurdering, at ejendommen reelt var færdigbygget i 2008, da ejendommen fra dette tidspunkt kunne anvendes som fritidsbolig, og da der ikke efterfølgende var behov for ombygninger for at ejendommen kunne lovliggøres. Om der skal betales ejendomsværdiskat for 2009 kommer altså til at afhænge af, om ejendommen var færdigbygget 1. oktober 2008.

Skat kan ikke direkte forlange en oversættelse af dokumenterne vedrørende ejendommen. Udleveres dokumenterne alene på spansk, er det ejerens risiko, at Skats oversættelse til spansk måtte være mangelfuld. Og ønskes det ikke at udlevere dokumenterne, er Skats eneste reaktionsmiddel reelt at lægge det faktum til grund, som Skat mener at have belæg for.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Kategori: Boligsalg, Skat
Spørgsmål:

Vi er 2 personer der har et firma i Thailand, som ejer et hus+jord

Vi er 2 personer der har et firma i Thailand, som ejer et hus+jord. Vi overvejer at sælge firmaet/huset fra i op til 12 andele til virksomheder, som så kan bruge det erhvervsmæssigt. Hvordan stiller det de virksomheder der køber sig ind i det Thailandske firma? Bl.a. i forhold til beskatning. Hvad angår det firma vi har i Thailand, er der så nogen begrænsninger på hvor mange der må står på som ejere?
Af: Anna - 18/04/2012
Svar:

Jeg ville, hvis jeg var jer lave en leasehold kontrakt med de nye ejere.

Indledningsvis er det værd at hæfte dig ved at det at eje jord igennem et thai-firma faktisk ikke er lovligt såfremt det er firmaets eneste formål. Er der erhvervsmæssig drift i firmaet er det der imod fuldt ud lovligt. 

Jeg ville, hvis jeg var jer lave en leasehold kontrakt med de nye ejere. På den måde bliver jeres eget firma nu også "lovligt" hvis det ikke var det i forvejen. Nu er i jo blevet sælgere/ developers af denne bolig/ lejlighed. Vælger I at sælge aktier/ anparter i jeres thai firma er der dog heller ingen problemer i forhold til hvor mange der kan stå som ejere. 

Vedr. beskatning er der som jeg ser det ingen udfordringer i Thailand. Der er blot en marginal jordskat som skal betales hvert år. Det er dog således, at går man på SKAT i Danmark og meddeler at man nu er direktør i et thai-fima der ejer en bolig man bruger privat bliver det dyrt. Det koster (jeg mener) det er 16% om året af de beløb man har købt for… 

Af: Indehaver Flemming Bo Sørensen,
Oriental Invest
Kategori: Boligsalg, Skat
Spørgsmål:

Beskatning af fortjeneste ved salg af bolig i Frankrig

Vi er ved at sælge vores fritidsbolig i Frankrig og bor i Danmark. Vi har haft boligen i 5 år og har lavet en del forbedringer på den. Boligen er en lejlighed i et tidligere hotel og har altså under 1400 m2 grund. Vores spørgsmål er: Hvor mange procent skal vi betale i skat af avancen? Er der nogle ting der giver nedslag i avancen f.eks. forbedringer, udgifter til notar da vi købte boligen, andre ting? Er det notaren der sørger for at myndighederne får oplysning om eventuelle nedslag? Er det notaren vi skal sende evt. dokumentation til? Er det notaren der afregner med myndighederne, eller får vi en opkrævning af disse?
Af: Bo Rasmussen - 18/04/2012
Svar:

Når man er bosiddende i Danmark og ejer en feriebolig i Frankrig skal man betale fransk kapitalvindingsskat på 19 % af fortjenesten.

Fortjenesten beregnes som forskellen mellem den korrigerede salgspris og den korrigerede købspris. Den korrigerede salgspris er salgsprisen fratrukket evt. mæglerhonorar, evt. honorar til en fransk skatterepræsentant og udgifter til de lovpligtige tekniske rapporter. Den korrigerede købspris er den oprindelige købspris tillagt notaromkostninger på 7,5 % af købsprisen samt et fradrag for forbedringer. Har man ejet ejendommen i mere end 5 år på tidspunktet for salget har man lov til at tillægge 15 % af købsprisen for forbedringer, uden at forbedringerne skal dokumenteres. Har man ejet ejendommen i mindre end 5 år på salgstidspunktet - eller har man haft forbedringer for over 15 % af købsprisen - skal forbedringerne dokumenteres for at de kan give fradrag. Der er meget strenge krav til dokumenterede forbedringer. Man skal kunne forevise originale fakturaer og dokumentere at de er betalt vha. kopi af checks eller kontoudtog, der skal være opkrævet fransk moms og der skal være tale om deciderede forbedringer og ikke kun renovering og vedligeholdelse - og der skal være tale om håndværkerregninger, idet egne materialeindkøb ikke kan fradrages.

Fortjenesten nedsættes med et ejertidsfradrag på 2 % om året ved salg i 6.-17. ejerår, 4 % ved salg i 18.-24. ejerår og 8 % om året ved salg i 25-30. ejerår. Fortjenesten (og dermed skatten) er således 0 efter 30 års ejertid.

Hvis salgsprisen er over 150.000 Euro og er man som sælger bosiddende udenfor Frankrig, er man forpligtet til at have en fransk skatterepræsentant. Det kan være enten køber, en bank med  en skatterepræsentationsfunktion eller et skatterepræsentationsfirma. Det er sjældent at man kan få køberen til at påtage sig ansvaret, så derfor må man kalkulere med at skulle betale ca. 1 % af salgsprisen i honorar til en skatterepræsentant, som dog fradrages ved beregning af fortjenesten. Honoraret er det samme uanset om der skal betales skat eller ej. Det er skatterepræsentanten, der beregner kapitalvindingsskatten og notaren tilbageholder derefter beløbet i provenuet og indbetaler skatten til de franske myndigheder umiddelbart efter skødets underskrivelse. Ofte vil notaren varetage korrespondancen med skatterepræsentanten og man kan derfor i første omgang sende dokumentation og oplysninger til denne. Skatterepræsentantens beregning af skatten vil man få til godkendelse inden skødets underskrivelse

Man er fritaget for at betale fransk kapitalvindingsskat, hvis salgsprisen er under 15.000 Euro.

Af: Advokat Ann-Sofie Kold Christensen,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Hvordan beskattes salg af arvet hus i Kroatien?

Jeg har arvet et hus i Kroatien efter mine forældre. Huset er 93,14 m2 med en kælder på 42,31 m2 og 628 m2 grund omkring huset. Huset er ca. 220.000 kr. værd. Jeg har betalt arveafgift i Kroatien. Jeg er gift og både min mand og mig har dobbelt statsborgerskab – dansk og kroatisk og bor i Danmark siden 1997. Jeg er fastansat og min mand er førtidspensionist. Hvordan bliver jeg beskattet i Danmark, hvis jeg vil sælge det hus og overføre summen via bankoverførsel til min konto i Danmark?
Af: M.L. - 13/04/2012
Svar:

Du bliver ikke beskattet

"Jeg forstår at du har arvet et hus i Kroatien efter dine forældre. Nu tænker du på om at sælge ejendommen og overføre salgssummen til Danmark.

Du bliver ikke beskattet i Danmark af salget af ovennævnte ejendom. Du bliver muligvis beskattet (kapitalgevinstskat) i Kroatien."

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Skal der betales ejndomsværdiskat af bolig i udlandet

I forbindelse med arv af hus i Italien, hvor huset nu er solgt og arveskatten herefter er betalt i Italien iflg. dobbeltbeskatningsloven ang. arv. Herefter er der købt en lejlighed som fremtidig pensionistbolig og feriebolig i øjeblikket. Hvordan skal dette beskattes i hhv. Danmark og Italien? Der betales jo ejendomsskat i Italien, så hvad gør man så med Danmark? Til info: Ejer af lejligheden har ikke indkomst i hverken Danmark eller Italien, men lever af arven.
Af: Brian S. - 19/03/2012
Svar:

Der skal betales ejendomsværdiskat...

Der skal betales ejendomsværdiskat til Danmark af ejendomme beliggende i udlandet. Dette vil sige, at du skal betale 10 promille af husets handelsværdi.

Med da vi har skattestop i Danmark, betyder det at beregningen bliver fortaget ud fra den laveste værdi af de tre nedenstående handelsværdier:

  • Handelsværdien pr. 1. oktober 2009
  • Handelsværdien pr 1. januar 2001 + 5%
  • Handelsværdien pr. 1. januar 2002

 

Man finder handelsværdien for 2001 og 2002 ved at se på prisudviklingen fra 2011 til de respektive år. Indekset for 2011 er ikke blevet offentliggjort endnu, men de forventes at blive offentliggjort sidst i maj måned.

Indekserne  for de tidligere år findes i SKM2011.331.SKAT som ligger på Skats hjemmeside  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1945451&vId=0

 

Selvangivelse af din udenlandske ejendom

Du kan selvangive den via TastSelv. Hvis du går inde under ændre årsopgørelse, så kommer der nederst i listen en rubrik som hedder opret ny udenlandsk ejendom, her kan du indberette oplysningerne. Hvis du ikke bruger TastSelv, skal du udfylde det bilag som hedder Bilag til Selvangivelsen 2011 Ejendomsværdiskat Udenlandske ejendomme (blanketnummer 04.053)

 

SKAT til Italien Skal Du også betale en skat i Italien, der af sin art er identisk med den Danske ejendomsværdiskat.  Kan du fratrække denne skat  i det beløb som du skal betale til Danmark. SKAT er dog ikke bekendt med en Italiens skat, som minde om den Danske ejendomsværdiskat

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Skal vi oplyse vores køb af bolig i Frankrig til SKAT i Danmark

Vi har i 2007 købt et lille Fransk sommerhus på 50 m2. Huset har en anslået salgsprisen på 600.000 Kr og vi bruger det ikke til udlejning. Huset er købt før 2007- vi skal således ikke betale ejendomsværdiskat af huset. Skal Skat alligevel oplyses om købet?- i givet fald hvorfor?
Af: Rita B. - 08/03/2012
Svar:

Ja, I skal selvangive den franske bolig

Som skatteborger i Danmark er man forpligtet til at selvangive erhvervelsen af en fransk ejendom – uanset at der ikke skal beregnes dansk ejendomsværdiskat af ejendommen.

Af: Advokat Ann-Sofie Kold Christensen,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Ejendomsværdiskat af lejlighed i Finland?

Min kone har købt en lejlighed i Finland (hun er finsk statsborger, men bosiddende i Danmark). Lejligheden er erhvervet pr. 12.8.2011, og brugen vil være a'la sommerhus. Når man i Finland køber en lejlighed, køber man i princippet en aktiepost (osakakirja = aktiebrev) i en ejendomm med en tilhørende brugsret til en specifik lejlighed. Er det skattemæssigt et aktiekøb, som min kone har foretaget eller er det på alle måder at sidestille med køb af bolig? Hvis det er køb af bolig, hvordan skal vi forholde i relation til ejendomsværdiskat af boligen?
Af: Peter L. - 21/02/2012
Svar:

Der skal ikke betales ejendomsværdiskat

Ud fra de oplysninger som du har givet, mener jeg at der er tale om en aktielejlighed jævnført juridiske vejledningen afsnit C.H.2.1.15.6.

Hvilket betyder at der ikke skal betales ejendomsværdiskat af boligen jævnført juridiske vejledning afsnit C.H.3.1.5.4.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Ejendomsværdiskat af ejendom i Frankrig købt i SCI

Vi er 2 familie, der i 2011 har købt et hus i sydfrankrig - har oprettet et SCI-selskab i Frankrig i forbindelse med købet. Nu er spørgsmålet, hvordan beregnes ejendomsværdiskatten i Danmark, når ejendommen er købt i et selskab? - er det som hvis vi har købt huset i personlig regi? - jeg kan ikke finde noget om det på SKAT's hjemmeside. Anparterne er fordelt på vi 4 voksne i de 2 familier(søster og bror med ægtefæller). Hilsen Per NB: jeg har ringet til Skat og spurgt - personen jeg talte med, havde ikke meget kendskab til problemstillingen, men mente at hvis vi ejede huset i et selskab i Frankrig, skal vi beskattes efter ligningsloven paragraf 16A.
Af: P. Hedegaard - 13/02/2012
Svar:

Et fransk SCI-selskab er skattemæssigt transparent

Et fransk SCI-selskab er skattemæssigt transparent (ligesom et dansk I/S), hvorfor beregning af den danske ejendomsværdiskat sker som om ejendommen var ejet i personligt regi og ikke som om det var eget af et anparts- eller aktieselskab. Der kan muligvis blive behov for bistand fra en franskkyndig revisor/advokat, som kan redegøre og dokumentere overfor Skat, at et SCI-selskab er skattemæssigt transparent, da det ikke er alle danske skattecentre, der kender til denne selskabstype.

Af: Advokat Ann-Sofie Kold Christensen,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Boligsalg, Skat
Spørgsmål:

Hvordan beskattes salg af arvet bolig i Polen?

Jeg har arvet en lejlighed i Polen efter mine forældre i 2003. Har betalt arveafgift i Polen og brugt lejligheden til ferieophold i perioder. Jeg betaler også ejendomsskat i Polen. Er svensk gift men har dansk statsborgeskab. Hvordan bliver jeg beskattet i Danmark, hvor jeg bor, hvis jeg vil sælge den lejlighed og overføre summen via bankoverførsel til min konto i Danmark?
Af: Eva S. 02/01/2012
Svar:

Der skal betales ejendomsavanceskat, men der er undtagelser som i dit tilfælde

Hovedreglen er, at alle salg af fast ejendom er skattepligtig jævnført ejendomsavancebeskatningsloven § 1. Der findes dog nogle undtagelser, og din feriebolig falder ind under en af disse undtagelser.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 stk. 2 siger at man kan sælge et sommerhus eller lignende skattefrit, hvis den har været benyttet til private formål. Så du kan sælge din ferielejlighed i Polen uden at evt. avance bliver beskattet i Danmark.

Ejendomsværdiskat:
Du skal betale ejendomsværdiskat af din feriebolig i Polen jævnført Ejendomsværdiskattelovens §§ 2 og 4. hvis du ikke allerede betaler det kan du få yderlig oplysninger på www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648148&vId=0

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Jura, Skat
Spørgsmål:

Spansk lejlighed arvet eftermor/svigermor

1/ Min ægtefælle som er spansk/dansk statsborger (dobbelt nationalitet efter Francos død), har efter sin mor, som er spansk og altid boet i Baskerlandet, arvet hendes lejlighed i Bilbao. 2/ Hvordan står vi skattemæssigt her i Danmark, hvor vi bor? Vi har tænkt os at bruge lejligheden som privat 2. bolig, og ikke leje den ud. 3/ Der er ikke arveafgift af forældrearv i Baskerlandet, hvor lejligheden ligger. 4/ Hvordan kommer vi videre, så vi ikke kommer i konflikt med den danske skattelov? 5/ Vi betaler ejendomsskatter i Baskerlandet, på samme vilkår, som alle andre baskere. 6/ Vi ved ikke præcis hvad lejligheden er værd; men der er et skøde i Baskerlandet, hvor der er en skønnet værdi af lejligheden, på 180000 euro, hvad den ikke er værd i dag, som boligsituationen i Spanien. 7/ Er det den værdi eller den nuværende handelsværdi, der evt. skal opgives til skattevæsnet. Accepterer de danske skattemyndigheder "valor catastral"?
Af: Kurt K. - 25/08/2011
Svar:

Flere spørgsmål og derfor flere svar til arven af spansk bolig

1/ Tillykke med det. Husk, at den spanske ejendom skal skiftes hos en notar i Spanien. Notaren vil oprette et arveudlægsskøde som sendes til tinglysningskontoret, således at din ægtefælle bliver tinglyst som ejeren.

2/ Din ægtefælle skal betale ejendomsværdiskat i Danmark af den spanske ejendom. Man kan fradrage det beløb man betaler i Spanien i ejendomsskat. Hvis ejendommen lejes ud skal lejeindtægten beskattes (Man kan fradrage den indkomstskat man betaler i Spanien).

3/ Det er korrekt, så længe din ægtefælles mor har været bosat i Vizcaya i det mindste i de sidste fem år.

4/ Næste gang din ægtefælle sender sin selvangivelse til skattemyndighederne skal den pågældende inkludere værdien af den spanske ejendom.

5/ Korrekt.

6/ Når arveudlægsskøde udarbejdes hos notaren, angiver man en værdi (som er anerkendt af de spanske skattemyndigheder) til ejendommen. Denne værdi er den som din ægtefælle skal selvangive til myndighederne i Danmark.

7/ Jeg mener, at det er værdien som anføres i arveudlægsskøde den værdi som man bør angive til skattemyndighederne.

Af: Advokat José María Barnils,
Forum Advokater
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Skal der betales indkomstskat i Danmark af ejendom i Frankrig uden brugsret (nue propriétaire)

Min hustru fik for nogle år siden overdraget ejendomsret uden brugsret til lejlighed i Frankrig fra sine forældre. Overdrageren (mine svigerforældre) bevarer brugsretten ("usufruitier") så længe mindst én af dem er i live. De lejer den ud, opkræver husleje, betaler omkostningerne, og selvangiver det hele i Frankrig. Min hustru er "nue propriétaire" (ejer uden brugsret), og kan således ikke disponere over den. Forudsætningen for overdragelsen var, at min hustru efter franske regler ikke ville være skattepligtig, idet det alene var forældrene der havde indtægten, og skulle selvangive denne. Nu har vi fået at vide, at min hustru - som i mellemtiden er flyttet til Danmark - skal selvangive ejendommen i Danmark og betale indkomstskat af nettoindtægten (dog med fradrag for skat betalt af forældrene i Frankrig). Dette står vi chokerede overfor, idet hun som sagt ikke får en cent udbetalt på disse ejendomme. Jeg mener ikke, at det kan være rigtigt, og ønsker en uvildig forklaring på dette - herunder et råd til, hvordan vi som borgere i landet kan imødegå dette uretfærdige fænomen.
Af: AM - 02/11/2010
Svar:

I nogle tilfælde er danske brugshavere blevet omfattet af dansk skat

Efter den 1. januar 2009, da dobbeltbeskatningsaftalen med Frankrig bortfaldt, er situationen for danske brugshavere og ejere af fransk ejendom – i nogle tilfælde - øjensynligt blevet omfattet af dansk skat. Det er ikke sikkert, at skattevæsenets opfattelse er en korrekt forståelse af den franske ejendomssituation, og der er en undersøgelse i gang om denne situation.

De kan eventuelt indsende kopi af den meddelelse, som De har fået fra skattevæsenet, til Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, att. Advokat Bertil Jacobi, som har nogle tilsvarende henvendelser til undersøgelse og gerne vil vide mere om problemets omfang. Mail adressen er bja@tvc.dk.

Af: Advokat Bertil Jacobi,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Spørgsmål:

Hvordan beskattes min førtidspension ved evt. flytning til Tjekkiet?

Vi overvejer at købe en bolig i Tjekkiet og overvejer at flytte derned. Jeg er førtidspensionist, og vil derfor høre angående beskatning af min pension.
Af: Lars Nielsen - 28/10/2010
Svar:

Danmark har beskatningsretten

Fordelingen af beskatningen af pensionsudbetalingerne afhænger af den dobbeltbeskatningsaftale der er indgået med Tjekkiet.

I aftalens artikel 18 står der følgende: ”Udbetaling i henhold til sociallovgivningen (inkl. Folkepension) kan kun beskattes i kildestaten” .

Det vil med andre ord sige, at det er Danmark som har beskatningsretten til din førtidspension.

Du kan læse mere om fraflytning på SKAT hjemmeside www.skat.dk  / borger / udland

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Skal jeg betale dansk skat ved salg af grund i Finland?

Jeg har arvet et stykke land i Finland. Jeg påregner at sælge den per 1. januar 2011. Udbyttet vil ca. blive 400 000 danske kroner før skat. Jeg skal betale 28% af gevinsten i skat i Finland. Hvis jeg vil overføre det resterende beløb til Danmark, bliver jeg beskattet?
Af: M.K. - 28/10/2010
Svar:

Du skal betale skat af ejendomsavancen til Danmark

Når du laver din selvangivelse til os, skal du opgøre en ejendomsavance på dit jordsalg i Finland. Dette skal ske efter de danske skatteregler.

Det gælder også, selvom du lader pengene blive i Finland.

Når du så betaler skatten af ejendomsavancen til Danmark kan du reducere den ejendomsavanceskat, du har betalt i Finland.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Hvad skal der betales i ejendomsværdiskat af bolig i Spanien?

Hvad skal der betales i ejendomsværdiskat af en bolig købt i 2009 på Tenerife (beregningen). Skal det betales og registreres til myndighederne på Tenerife, eller til det danske skattesystem.
Af: Susanne Gram - 13/04/2010
Svar:

Der skal betales ejendomsværidskat til Danmark og Spanien

Der skal betales ejendomsværdiskat til Danmark af ejendomme beliggende i udlandet. Dette vil sige, at du skal betale 10 promille af husets handelsværdi.

Med da vi har skattestop i Danmark, betyder det at beregningen bliver fortaget ud fra den laveste værdi af de tre nedenstående handelsværdier:

  • Handelsværdien pr. 1. oktober 2009
  • Handelsværdien pr 1. januar 2001 + 5%
  • Handelsværdien pr. 1. januar 2002

 

Man finder handelsværdien for 2001 og 2002 ved at se på prisudviklingen fra 2009 til de respektive år. Indekset for 2009 er ikke blevet offentliggjort endnu, men de forventes at blive offentliggjort sidst i maj måned.

Indekserne  for de tidligere år findes i SKM2009.346.SKAT som ligger på Skats hjemmeside  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1811511&vId=0

 

SKAT til Spanien
Du skal også betale ejendomsværdiskat til Spanien af din ejendom på Tenerife, men det du betaler til Spanien fra går så i det beløb som du skal betale til Danmark.

 

Selvangivelse af din udenlandske ejendom

Du kan selvangive den via TastSelv. Hvis du går inde under ændre årsopgørelse, så kommer der nederst i listen en rubrik som hedder opret ny udenlandsk ejendom, her kan du indberette oplysningerne. Hvis du ikke bruger TastSelv, skal du udfylde det bilag som hedder Bilag til Selvangivelsen 2009 Ejendomsværdiskat Udenlandske ejendomme (blanketnummer 04.053)

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Min kone (som er Polak) og jeg overvejer at skaffe en bolig i Polen, og udleje denne...

Min kone (som er Polak) og jeg overvejer at skaffe en bolig i Polen, og udleje denne. Hvordan er beskatningen i dette tilfælde fra Danmark. Beskatningen i Polen kan min kone fremskaffe oplysninger om.
Af: Martin Jørgensen - 13/09/2099
Svar:

Ved køb af bolig i Polen og som skal udlejes, skal resultatet opgøres efter de danske regler...

Ved køb af bolig i Polen og som skal udlejes, skal resultatet opgøres efter de danske regler. Der forefindes forskellige metoder til opgørelse og det kan i alt sammen læse om på www.skat.dk under Borger og videre til emnet Bolig og ejendomme. Med hensyn til beskatning, så skal resultatet medregnes fuldt ud i den danske indkomst og der gives nedslag for den skat som er betalt til Polen. Den betalte skat til Polen skal kunne dokumenteres. Nedslaget af Polsk skat gives efter credit (jf. dobbeltbeskatningsindkomsten) og det betyder eksempelvis at, skal der betales 1.000 kr. i dansk skat og der i forvejen er betalt 300 kr. i Polen, så bliver resultatet 700 kr. i dansk skat.

Optages der lån i forbindelse med købet skal disse renteudgifter differencers fra den almindelige selvangivelse og medtaget på selvangivelsen for udenlandsk indkomst.

Erhvervsmæssig (udleje hele året) udleje af udenlandsk ejendom skal medregnes på selvangivelsen for udenlandsk indkomst og denne selvangivelse har nr.  04.011 og den findes ligeledes på www.skat.dk under blanketter. Af selvangivelsen for udenlandsk indkomst (blanket nr. 04.011) fremgår det, hvilke felter som skal bruges henholdsvis til renteudgifter, resultatet og betalt skat til udlandet.

Skulle boligen mod forventningerne ikke blive lejet ud men anvendes privat, så skal der betales ejendomsværdiskat til Danmark og betales der ejendomsværdiskat til Polen, så skal den polske ejendomsværdiskat modregnes i den danske skat.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Spørgsmål:

Jeg har kommunal tjenestemandspension...

Jeg har kommunal tjenestemandspension, + indekskontrakter, hustru PKA (sundhedsplejerske). Hvordan er vi stillet skattemæssigt, hvis vi vælger at flytte til Spanien?
Af: J. Bjerregaard - 19/08/2009
Svar:

Da vi endnu ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien...

Da vi endnu ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Spanien er reglerne således:

Har SKAT beskatningsretten på nedennævnte udbetalinger, hvis man blev i Danmark – ja så fortsætter beskatningsretten ved udrejse til Spanien, blot bliver man begrænset skattepligtig af de nævnte udbetalinger, hvilket vil sige, at SKAT udelukkende beskatter udbetalinger der kommer fra Danmark og kigger ikke på evt. kommende indtægter fra Spanien.

Håber ovenstående giver en forståelse af problemstillingen.

Supplerende vil jeg råde parret til at kontakte SKAT Udland, når de har truffet den endelige beslutning.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Spørgsmål:

Vi har en lejlighed i Spanien (købt juni 2008). Vi vil gerne - når jeg om 4 år går på pension - flytte derned og i den forbindelse vil

Vi har en lejlighed i Spanien (købt juni 2008). Vi vil gerne - når jeg om 4 år går på pension - flytte derned og i den forbindelse vil jeg gerne vide hvordan indkomst - folkepension - renteindtægter bliver beskattet (ved godt at ratepensioner skal beskattes i Danmark) Hvad hvis jeg mister min erhvervsevne inden da og bliver tilkendt pension (ikke offentlig men fra privat pensionsordning) - hvordan beskattes en sådan pension?
Af: Karen H. - 17/09/2009
Svar:

Som situationen er p.t., er der ikke nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien. Om der er det om 4 år, kan vi ikke svare på, og i givet fald ved vi jo ikke, hvordan indholdet bliver.

Som situationen er p.t., er der ikke nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Spanien. Om der er det om 4 år, kan vi ikke svare på, og i givet fald ved vi jo ikke, hvordan indholdet bliver.

Folkepension

  • Som det er nu, så beskattes din folkepension i Danmark, som hvis du bor i Danmark. Den beskattes i princippet også i Spanien, men her er det muligt at få nedslag for den danske skat. (For god ordens skyld er der os bekendt ikke praksis på området endnu).

Renteindtægter

  • Som resident i Spanien beskattes renteindtægter som spansk kapitalindkomst med 18 %.

Tab af erhvervsevnen

  • Hvis du får udbetaling fra en forsikring for tab af erhvervsevne, så vil Danmark beskatte udbetalingerne på lige fod med pensioner – se ovennævnte om folkepension.

Hvis I overvejer at flytte, når de 4 år er gået, så er det vigtigt at få lavet en samlet beregning af skat, sygeforsikringer, arveafgifter m.v. for at se, om det kan betale sig rent økonomisk, eller om det er bedre at bibeholde folkeregisteradresse i Danmark, og så ellers nyde en stor del af året i Spanien. Man skal dog være opmærksom på, at selvom man har folkeregisteradresse i Danmark, så kan der komme problemer, hvis man har opholdt sig i Spanien i mere end 183 dage ud af et kalenderår. Så er man nemlig fuldt skattepligtig til Spanien.

Af: ,
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Feriebolig i Frankrig - Taxe d’Habitation?

Jeg har en feriebolig i Frankrig, som jeg ikke lejer ud. Jeg har alle årene betalt taxe fonciere. Nu opkræver myndighederne pludselig også taxe d'habitation - er det korrekt at man skal betale dette, når man ikke bor i boligen permanent og iøvrigt ikke har nogen til at bo der?
Af: Tina Hansen - 03/06/2009
Svar:

Taxe d’Habitation

Det følger af den franske skattelov ”Code Générale des Impôts” art. 1408 at alle, som er tinglyste ejere af fransk ejendom eller som er brugsretshaver af en fransk ejendom, skal betale Taxe d'Habitation. Kun hvis man som tinglyst ejer har fraskrevet sig brugsretten ved fx at have indgået en udlejningsaftale med et udlejningsbureau, skal man ikke betale denne beboelsesskat. Det er således ikke afgørende, om ejendommen er ens sekundære bolig og man i øvrigt har fast bopæl i udlandet.

Taxe d'Habitation skal betales af den registrerede ejer af ejendommen pr. 1. januar hvert år. Sælger man ejendommen i januar måned får man derfor ikke refunderet den forudbetalte skat.

Det er antagelig en fejl, at De ikke tidligere er blevet opkrævet Taxe d'Habitation. Det er dog ikke usædvanligt, at dette forhold først dukker op med tilsendelse af en skatteblanket flere år efter, at man har købt en fransk ejendom. De franske myndigheder har ikke altid været så hurtige til at få registreret ejerskifter. Vi vil dog mene, at De næppe vil blive opkrævet skatten med tilbagevirkende kraft, men det kan ikke udelukkes

Af: Advokat Ann-Sofie Kold Christensen,
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Rentefradrag på spansk boliglån

Vi har netop købt et hus i Spanien. Finansieringen er sket ved, at vi har optaget et lån i en spansk bank og resten har vi lånt af et familiemedlem. Hvad skal vi oplyse til Skat og kan vi få rentefradrag, når lånet er optaget i en spansk bank?
Af: Peter L. - 13/05/2009
Svar:

Ja til rentefradrag på et spansk lån

Den spanske ejendom skal selvangives hvert år og dette sker ved udfyldelse af blanket nr. 04.053 (findes på www.skat.dk ). Blanketten skal være forsynet med ejendommens adresse, land, handelsværdi, tilbageberegnet værdi osv. Det er også muligt, at selvangive ejendommen via Tast Selv.

Den spanske ejendom bør også forskudsregistres, så skatteyder ikke får restskatter. Forskudsregistrering kan foregå via Tast Selv eller ved henvendelse til et skattecenter.

Mht. til spørgsmålet omkring rentefradrag vedrørende spansk lån kan der svares positivt ja til fradrag, i den danske selvangivelse (globalindkomst begrebet). Renteudgifterne af det spanske lån skal påføres samme blanket som ejendommen (04.053), nærmere betegnet i felt 425 og udgifter skal angives med et minus.

Kopi af købekontrakt og låneaftale skal medbringes ved henvendelse til et skattecenter vedrørende forskudsregistrering.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT
Kategori: Skat
Spørgsmål:

Beskatning ved salg af bolig i Frankrig

Hvad er beskatningen af fortjenesten ved salg af en bolig i Frankrig?
Af: Frits V. - 22/04/2009
Svar:

Beskatning af avance ved salg af bolig i Frankrig

Jeg forudsætter at der er tale om en fysisk person og ikke et selskab som ejer ejendommen i Frankrig og med de forudsætninger bliver svaret, at fortjeneste ved salg af fransk ejendom skal medregnes i den danske indkomst, med mindre avancen er undtaget for skattepligt jf. Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 (parcelhus, fritidsbolig, anvendt til private formål, under 1400 kvadratmeter eller over 1400 kvadratmeter og ikke kan udstykkes uden væsentlige værdiforringelse).

Skatterådet har i 2007 afgivet et bindende svar, hvorfra det afgøres, at dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Frankrig ikke omfatter ejendomsavance og det vil med andre ord sige; at avancen er skattepligtig. Bliver der beregnet avanceskat til Frankrig bliver der i den danske skatteberegning givet nedslag for den betalte skat.

Af: Fuldmægtig Torben Dam Olesen,
SKAT